استخدام

مثال: 2 سال - شرکت الومینیوم کارا - کارمند اداری - شهرک صنعتی ایبک آباد - نداشتن علاقه
مثال: لیسانس - دانشگاه اراک - مکانیک - 15 - کارشناسی
Scroll to top

Pin It on Pinterest