بازدید فنی و تفاهم همکاری مدیر تولید شرکت با شرکت پارس شعاع توس با جناب مهندس دهباشی و معتمدی

بازدید فنی و تفاهم همکاری مدیر تولید شرکت با شرکت پارس شعاع توس با جناب مهندس دهباشی و معتمدی

بازدید فنی و تفاهم همکاری مدیر تولید شرکت با شرکت پارس شعاع توس با جناب مهندس دهباشی و معتمدی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top

Pin It on Pinterest